Finanční a ekonomická analýza

- SWOT analýza,
- horizontální a vertikální analýza,
- ukazatele rozdílové, poměrové (rentabilita, likvidita, zadluženost, aktivita), souhrnné atd včetně komentářů a návrhy pro zlepšení. 
- hodnocení investičních projektů, 
 

Účetnictví a daně

převod účetní závěrky sestavené podle českých účetních standardů na IFRS (US GAAP),

- praktická aplikace jednotlivých Českých účetních standardů (majetek, zásoby, náklady, výnosy, pohledávky atd.),
- vybraný problém z teorie účetnictví a daní,
- mezinárodní účetní standardy IFRS (US GAAP),
- účetní závěrka,
- rozbor účetních výkazů,
 

Statistika

- pravděpodobnost a kombinatorika (kombinace, variace, permutace),
- podmíněná pravděpodobnost
- popisná statistika (modus, medián, průměr, rozptyl, směrodatná odchylka, šikmost, špičatost),
- určení rozdělení dat (normální rozdělení, binomické, exponenciální, lognormální,...),
- ověření hypotéz,
- Chí-kvadrát test nezávislosti,
- Test dobré shody,
- t-test,
- F-test,
- faktorová a shluková analýza.

Vyhodnocení dotazníků

- stanovení hypotéz,
- sestavení dotazníku,
- výběr vhodných respondentů,
- popisná statistika (absolutní a relativní četnosti),
- Chí-kvadrát test nezávislosti,
- t-test,
- F-test,
- korelace,
- regrese,
- lineární regrese,
- vícenásobná lineární regrese.

Teorie her

- hry s konstantním součtem,
- hry s nekonstantním součtem,
- kooperace ve hře s více hráči,
- hry s neúplnou informací,
- modely nedokonalých trhů (oligopol, monopol),
- rozhodování při riziku,
- rozhodování při neurčitosti.

Matematika

- středoškolská matematika,
- limity,
- derivace,
- integrály,
- matice,
- determinanty,
- vektory a vektorové prostory.
 

A další