Diplomové práce, diplomky

20.03.2016 14:00

Základem pro psaní nejen diplomové práce je volba tématu a stanovení cíle práce. Vhodnější je zvolit téma, která vás zajímá, protože pak vás bude psaní práce více bavit. Výběr tématu a stanovení cíle práce je vhodné prodiskutovat s vedoucím práce. Napsání diplomové práce zabere určitý čas. Výhodou je, pokud máte zvolené téma diplomové práce již dopředu a tudíž se daným tématem můžete zabývat i v seminárních pracech. Tím získáte větší povědomí o dané problematice. Pokud máte zvolené téma práce, je dobré vypravit se do knihovny a pročítat si dostupnou literaturu či využít speciálních databází a vyhledávačů. Rovněž je důležité stanovení osnovy práce - díky ní se budete držet tématu a neměli byste tak odbíhat od tématu. Důležité je i správné rozvržení textu a stanovení kapitol a podkapitol. V průběhu psaní je doporučeno konzultování práce s jejím vedoucím. Pak by se nemělo stát, že budete muset týden před termínem odevzdání celou práci předělávat kvůli připomínkám vedoucího. 

Diplomová práce je závěrečným textem, kterým se ukončuje vysokoškolské vzdělání druhého stupně. Význam diplomové práce je obdobný jako u bakalářské práce. Rozdíl mezi nimi je v kvalitě a hloubce zpracování zvoleného téměru. Tato skutečnost má vliv i na rozsah, který obvykle činí 40 - 70 normostran.  

Stejně jako u bakalářské práce se i diplomová práce člení do následujících částí - úvod - teoretická část - praktická část - závěr. Teoretická i praktická část jsou z důvodu přehlednnosti členěny do jednotlivých kapitol a podkapitol. 

V teoretické části diplomky jsou shrnuty získané teoretické poznatky z odborné literatury, která se věnuje danému tématu. Odborná literatura musí odpovídat požadavkům dané vysoké školy - např. zahraniční literatura, stáří textů či článků apod. Základem pro teoretickou část jsou poznatky z odborných knih a časopisů, které mohou být doplněny příspěvky z konferencí, skript či z internetových stránek. Vhodné je uvedené zdroje kombinovat. Většina textu je parafrázována, přímé citace se používají v omezené míře, protože se předpokládá, že má student vlastní názor na danou problematiku. Veškerá použitá literatura v diplomové práci musí být řádně citována. 

V praktické části diplomové práce jsou získané teoretické poznatky aplikovány na konkrétní podmínky nejčastěji formou výzkumného šetření, který se realizuje pomocí dotazníku, pozorování či rozhovoru. Získané poznatky jsou následně vyhodnoceny (i s využitím statistických metod). Na základě zjištěných výsledků jsou navrhovány možnosti pro zlepšení stávajícího stavu. Závěr je věnovaný shrnutí získaných poznatků. 

Podklady pro diplomovou práci si můžete objednat zde: Objednávka