Seminární práce, seminárky

20.03.2016 11:33

Seminární práce patří mezi nejčastěji zadávané písemné texty od studentů především vysokých škol. V porovnání s esejí nebo referátem představuje náročnější zpracování. Rozsah se obvykle činí 5 až 20 normostran textu, který je doplněný grafy, tabulkami apod. 

Struktura seminární práce je tvořena úvodem, teoretickou a praktickou částí a závěrem. Prvním krokem při psaní seminární práce je volba tématu a následně stanovení jejího cíle. V rámci zpracování seminární práce se nepředpokládá, že by autor obohatil danou problematiku o zásadní skutečnosti či objevy, ale spíše se bude jednat o souhrn poznatků z daného oboru, které povedou ke stanovenému cíli práce. Předpokládá se práce s literaturou a používání ověřených zdrojů.  

Úvod seminární práce je věnovaný definování problému či oblasti, kterým se bude seminární práce zabývat a stanovení cíle práce. V úvodu se rovněž uvádí metodologie (postup), jak bude stanoveného cíle dosaženo. Největší část práce připadá na teoretickou a praktickou část. Teoretická část představuje analýzu dostupné literatury, na kterou navazuje část praktická, ve které by se měl autor opírat o poznatky získané v teoretické části. Samozřejmostí je citace použité literatury. 

Rovněž nesmí chybět seznam použité literatury a zdrojů. V textu seminární práce student prokazuje, že umí pracovat s odbornou literaturou na zadané téma. Důležitý je rovněž vlastní přínos studenta k dané problematice. I tyto texty je nutné odkazovat na zdroje, ze kterých je při tvorbě textu seminární práce čerpáno (citováno). 

Podklady pro seminární práci si můžete objednat zde: Objednávka